Algemene verkoopsvoorwaarden

  1. De koper erkent kennis te hebben genomen van onze algemene voorwaarden en deze te hebben aanvaard. Onze algemene voorwaarden van de koper, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
  2. Klachten dienen gefundeerd, gemotiveerd en schriftelijk te worden geformuleerd binnen de acht dagen na levering en/of uitvoering, op straffe van verval.
  3. De koper draagt de risico’s vanaf de levering van de artikelen.
  4. Geleverde artikelen blijven onze eigendom tot algehele betaling van de prijs, d.i. de hoofdsom vermeerderd met eventuele administratieve kosten, interesten en forfaitaire schadevergoedingen.
  5. Onze facturen zijn betaalbaar binnen de betaaltermijn zoals bepaald op de factuur, zonder korting.
  6. Het verstrijken van de betalingstermijn stelt de koper van rechtswege in gebreke zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is. Vanaf het verstrijken van deze termijn zijn automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlinteresten verschuldigd aan 12% op jaarbasis alsook een forfaitaire schadevergoeding van 15% op het totale factuurbedrag met een minimum van 62,- EUR.
  7. Indien betalingstermijnen worden toegestaan, wordt het totale factuurbedrag onmiddellijk en volledig opeisbaar wanneer één betaling achterwege blijft.
  8. De laattijdige betaling van facturen waardoor aanmaningen dienen verstuurd te worden kan administratieve kosten met zich meebrengen.
  9. Het Belgische recht is van toepassing. Alleen de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk zijn bevoegd.

Ontdek de diensten van Cozie